Vtělení lidské bytosti

v rámci postgraduálního výcviku Stillness in Motion

(seminář lze absolvovat samostatně)

Bhadrena C. Tschumi a Kavi Alessandro Gemin

18. – 21. září 2021

Tři postgraduální semináře ukazují nejnovější směry, jimiž se kraniosakrální biodynamika ubírá a posouvají vaši praxi na jinou úroveň. Výcvik předává nové poznatky, které udávají směr vývoje oboru a objasňuje nečekané souvislosti. Každý ze seminářů lze absolvovat samostatně.

Výcvik rozvíjí dosavadní znalosti, přináší novou úroveň vnímání a buduje nový druh dovedností. Předává pokročilé terapeutické nástroje a učí nové postupy. Tři na sebe navazující semináře postupně rozšiřují kompetence praktikantů a vedou k prozření v souvislostech kraniosakrální práce.

Spojenci přílivu

 30. července – 2. srpna 2020

Vtělení lidské bytosti

18. – 21. září 2021

Více než tělo

29. května – 1. června 2022

 30. července – 2. srpna 2020

18. – 21. září 2021

29. května – 1. června 2022

Spojenci přílivu

Vtělení lidské bytosti

Více než tělo

Spojenci přílivu

úroveň 1

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání.

Příliv vede biodynamického praktikanta ošetřením a informace, které je od něj praktikant schopen přijmout, mají zásadní vliv na vývoj sezení. Příliv se stává průvodcem léčení a dovolí rozvinout plán léčení do té míry, nakolik je praktikant schopen vnímat a rozlišovat projevy zdraví. Běžně se praktikant spojí s mimovolným rytmem primárního dýchání a podporuje jeho příznivé uspořádávající cykly.

Co však, když tu cykly primární respirace nejsou, nebo se nemohou projevit? Když je vitalita systému tlumena, když nemá dostatek potence, aby vyjádřil primární respiraci v souvislých a stálých cyklech. Traumatický afekt, šok, toxicita v systému ovlivňují schopnost těla reagovat na primární dech. Není-li systém schopen vyjádřit příliv rytmickým pohybem, je zásadní rozvinout další nástroje pro spolupráci s Dechem života. Praktikant může rozpoznat působení potence v dynamice struktur a číst ve stopách přílivu a s jejich pomocí se opět spojit se silami zdraví. Morfologie a tvar těla odhalují stopy přílivu, jenž jej utvářel, tvaroval a vyvíjel a který stále reguluje jeho funkci.

Spojenci přílivu

úroveň 1

První ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku sleduje stopy, jež tide zanechává v živém organismu. Otevírá nové možnosti, jak spolupracovat se záměrem tidu, zdokonaluje schopnost terapeuta odevzdat se jeho vedení a rozšířit tím své možnosti. Zaměříme se na rozpoznání sil přílivu v akci a na to jak s nimi spolupracovat i v situacích, kdy má tělo potíže s vyjádřením primárního dýchání.

Příliv vede biodynamického praktikanta ošetřením a informace, které je od něj praktikant schopen přijmout, mají zásadní vliv na vývoj sezení. Příliv se stává průvodcem léčení a dovolí rozvinout plán léčení do té míry, nakolik je praktikant schopen vnímat a rozlišovat projevy zdraví. Běžně se praktikant spojí s mimovolným rytmem primárního dýchání a podporuje jeho příznivé uspořádávající cykly.

Co však, když tu cykly primární respirace nejsou, nebo se nemohou projevit? Když je vitalita systému tlumena, když nemá dostatek potence, aby vyjádřil primární respiraci v souvislých a stálých cyklech. Traumatický afekt, šok, toxicita v systému ovlivňují schopnost těla reagovat na primární dech. Není-li systém schopen vyjádřit příliv rytmickým pohybem, je zásadní rozvinout další nástroje pro spolupráci s Dechem života. Praktikant může rozpoznat působení potence v dynamice struktur a číst ve stopách přílivu a s jejich pomocí se opět spojit se silami zdraví. Morfologie a tvar těla odhalují stopy přílivu, jenž jej utvářel, tvaroval a vyvíjel a který stále reguluje jeho funkci.

Co se naučíte

Dovednosti – prohloubení terapeutických kraniosakrálních kompetencí – konkrétní nástroje na podporu a udržení projevů zdraví v klientovi – seznámení se a procvičení specifického protokolu pro rozpoznání sil zdraví v traumatizovaných, inertních, utlumených systémech.

Náplň semináře – na čem jsou založeny biodynamické principy – vyhodnocení a interakce se složitými situacemi – přístup k silám zdraví a udržování spojení.

Výukové cíle – rozvinutá schopnost uplatnit a používat biodynamické principy při sezení – rozpoznat projevy zdraví v rámci tidu – orientovat se na přirozené organisující síly v rámci neuspořádaného pohybu – rozpoznat činnost Tidu za nepřítomnosti pohybu – udržet bdělost a vyrovnanost ve složitých situacích – prohloubit spojení klienta se silami zdraví – spolupracovat s tělesnou inteligencí osoby

K rozpoznání stop přílivu lze využít znalosti anatomie, embryologie, fyziologie, pochopení biodynamických principů a vysoce vyvinuté vnímání. Tyto dovednosti zde budeme rozvíjet a používat v rámci procesu léčení (k vyhodnocení). Vedle toho prozkoumáme způsoby, jimiž se lze spojit přímo s vrozenou inteligencí systému, která nás jako tichý společník a průvodce orientuje na projevy zdraví a jejich udržování.

Vtělení lidské bytosti

úroveň 2

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Biodynamika na počátku života je proces stávání se lidskou bytostí. Německý anatom Erich Blechschmidt (1904–1992) zkoumal, jak přírodní síly řídí metabolické procesy vyvíjejícího se embrya, a dávají vzniknout formě těla. Tyto přírodní síly uspořádávají a formují. Projeví se při početí a vstoupí do tekutin embrya, jako vtělený řídící princip.(řád)

To, co Dr.Sutherland nazýval potencí, je ve skutečnosti tato oživující činnost “Božské lásky přírody”, která vřele podporuje a naplňuje vývojová gesta embrya. Takto viděno, je embryo milujícím, živým zdrojem zdraví v každém z nás. Představuje živoucí obraz dokonalého Zdraví.

Vtělení lidské bytosti

úroveň 2

Druhý ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku vyučuje praktické použití embryonálního vnímání během kraniosakrálních ošetření. Při sezeních pozorujeme pohyby a gesta embryonálního vývoje, které odpovídají za vytvoření těla. Jsme bdělými svědky, a skrze naše poznání, pozorování a naslouchající dotek podporujeme spojení klienta s universální láskou a s původní matricí.

Biodynamika na počátku života je proces stávání se lidskou bytostí. Německý anatom Erich Blechschmidt (1904–1992) zkoumal, jak přírodní síly řídí metabolické procesy vyvíjejícího se embrya, a dávají vzniknout formě těla. Tyto přírodní síly uspořádávají a formují. Projeví se při početí a vstoupí do tekutin embrya, jako vtělený řídící princip.

To, co Dr.Sutherland nazýval potencí, je ve skutečnosti tato oživující činnost “Božské lásky přírody”, která vřele podporuje a naplňuje vývojová gesta embrya. Takto viděno, je embryo milujícím, živým zdrojem zdraví v každém z nás. Představuje živoucí obraz dokonalého Zdraví.

Co se naučíte

Výukové cíle – schopnost vnímat a rozpoznávat projevy embryonálních sil v lidském systému. – rozpoznat prenatální, embryonální procesy během sezení a podpořit v rámci ošetření jejich vývoj. – vnímat, chápat a podporovat v těle vyjádřená embryonální gesta jako vývojové síly zdraví. – podporovat procesy zážehu. – pracovat s jevy středové linie – integrovat vývojové embryonální pohyby se současným vývojem lidského potenciálu. – rozpoznat a vyživovat vnitřní embryo. – rozvinutí schopností nabytých v předchozím semináři.

Náplň semináře – praktická živá embryologie – embryologie v pohybu a gesta růstu – listy zárodečných vrstev: ekto, mezo, endoderm – kontakt s původní matricí – spojení se zdrojem života.

Kraniosakrální praktikant má výsadu zažívat působení “Božské lásky přírody” přímo v projevech jejích tvořivých sil. Manifestují se mu v těle jako: inteligence obsažená v tekutinách, pohyby přílivu, prostupování buňek a tkání, specifická vývojová gesta růstu, vektorové síly v těle a vně těla.

Více než tělo

úroveň 3

Závěrečný ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Biodynamický praktikant hledá zdraví i ve chvílích bolesti a utrpení. I když naděje ustupuje vědomí konce, v naší praxi jsme vyzýváni udržet orientaci na zdraví a vrozenou inteligenci těla. Biodynamika vychází z přírodních zákonitostí a spolupracuje s nimi. Podporuje v celku harmonii, která umožňuje vrozenému zdraví řídit funkce těla, byť je to k jeho konci.

Lze si představit, že člověk umírá jako celek v harmonii, mírumilovný a krásný, spíše než na kusy a v utrpení? Může si uvědomit stav harmonie a plného spojení se zdravím, i když se jeho tělo ubírá směrem ke smrti. V takových situacích biodynamika skutečně vyniká. Praktikant používá ruce, aby se spojil s vrozeným zdravím a obnovil celistvost člověka. Když přecházíme k celistvosti, uzdravujeme se.

Více než tělo

úroveň 3

Závěrečný ze tří pokročilých seminářů postgraduálního výcviku zkoumá biodynamické principy na konci života, kde vše postupně umlká a přechází ke smrti. Probereme, jak kraniosakrální biodynamika může prospět jednotlivcům i jejich okolí v posledních fázích života, při smrtelné nemoci a během umírání.

Biodynamický praktikant hledá zdraví i ve chvílích bolesti a utrpení. I když naděje ustupuje vědomí konce, v naší praxi jsme vyzýváni udržet orientaci na zdraví a vrozenou inteligenci těla. Biodynamika vychází z přírodních zákonitostí a spolupracuje s nimi. Podporuje v celku harmonii, která umožňuje vrozenému zdraví řídit funkce těla, byť je to k jeho konci.

Lze si představit, že člověk umírá jako celek v harmonii, mírumilovný a krásný, spíše než na kusy a v utrpení? Může si uvědomit stav harmonie a plného spojení se zdravím, i když se jeho tělo ubírá směrem ke smrti. V takových situacích biodynamika skutečně vyniká. Praktikant používá ruce, aby se spojil s vrozeným zdravím a obnovil celistvost člověka. Když přecházíme k celistvosti, uzdravujeme se.

Co se naučíte

Náplň semináře – kultivace vnitřního stavu praktikanta ve specifických podmínkách, práce s pocity a emočními stavy které se objevují, možnosti jak být s tím kdo umírá, přístup k silám zdraví za nejtěžších okolností, specifické problémy spojené se stářím, dostat se do spojení s těmi kdo zůstávají, podporování jednoho z nejdůležitějších přechodů, nové dovednosti vystavěné na schopnostech nabytých v předchozích seminářích

Biodynamika je založená na rozpoznání sil života, vyjádřených ve hmotném těle. Zde jsme konfrontováni s nestálostí těla. Setkáváme se s největšími výzvami života, jako jsou degenerativní nebo smrtelné nemoci, senilita, stáří nebo nevyhnutelný přechod ke smrti. Přesto i zde může člověk dosáhnout uzdravení. Spojení se se stále přítomným zdravím nám umožňuje zažít stavy klidu a bdělosti, které nás spojují s božskými silami. Připomínají, že každý jednotlivec je mnohem více, než pouhé tělo.

Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel, prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s esencí dle přístupu Diamond Logos.

Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku. Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye Castellina.

Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.

Čas a místo konání

18. – 21. září 2021

Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy

Jazyk

anglicky s tlumočením do češtiny

Cena

Cena druhého semináře 16 500 Kč + 3 456 Kč DPH (resp. 665 Eur + 140 Eur DPH).

Snížená cena semináře 14 500 Kč + 3 045 Kč DPH (resp. 585 Eur + 123 Eur DPH) při úhradě zálohy 6 545 Kč (resp. 308 Eur) do 19. srpna 2021.

Seminář probíhá v rámci výcviku Stillness in Motion, lze ho však také absolvovat samostatně.

Sleva 1 200 Kč z ceny postgraduálního výcviku pro členy Akademie Kraniosakrální Biodynamiky. Více zde.

Rezervace

Po uhrazení závazné zálohy 6 545 Kč

Chci se zúčastnit